logo

Lựa chọn giáo viên hay sinh viên gia sư tại nhà cho con?

Nên lựa chọn giáo viên hay sinh viên khi cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà cho con là băn khoăn của không ít phụ huynh học sinh. Tìm kiếm gia sư phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bài viết này sẽ giúp bạn tìm kiếm gia sư phù hợp nhất cho con em mình.
<h3 style="box-sizing: border-box; margin: 25px 0px 15px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 400; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 18px; line-height: 24px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">1.Ưu điểm v&agrave; hạn chế của gia sư l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n.</span></span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Ưu điểm:</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="width: 20px; height: 20px;" /> Kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n vững v&agrave;ng, chuẩn x&aacute;c.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Kinh nghiệm giảng dạy l&acirc;u năm, c&oacute; tố chất sư phạm, nắm bắt nhanh t&acirc;m l&yacute; học sinh trong từng trường hợp để c&oacute; phương ph&aacute;p giảng dạy ph&ugrave; hợp nhất.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;B&aacute;m s&aacute;t khung chương tr&igrave;nh học tr&ecirc;n lớp của học sinh.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;T&acirc;m l&yacute; phụ huynh sẽ lu&ocirc;n y&ecirc;n t&acirc;m khi con được học c&ugrave;ng gi&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave;&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">gia sư dạy k&egrave;m tại nh&agrave;</span>.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: center;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://giasuhathanh.edu.vn/upload/files/lua-chon-giao-vien-hay-sinh-vien-gia-su-tai-nha-cho-con-1.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: 450px; border: 0px; width: 600px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Hạn chế:</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Chi ph&iacute; thu&ecirc; gia sư l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n sẽ cao hơn sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Kh&ocirc;ng chủ động về thời gian học cho học sinh tại nh&agrave; v&igrave; phải phụ thuộc v&agrave;o sự sắp xếp của gi&aacute;o vi&ecirc;n.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Đ&ocirc;i khi học sinh sẽ cảm thấy kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i, &aacute;p lực khi học với gi&aacute;o vi&ecirc;n.</span></p> <h3 style="box-sizing: border-box; margin: 25px 0px 15px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 400; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 18px; line-height: 24px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">2. Ưu điểm v&agrave; hạn chế của gia sư l&agrave; sinh vi&ecirc;n.</span></span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Ưu điểm:</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Linh động về thời gian học.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />Chi ph&iacute; thu&ecirc; gia sư thấp hơn nhiều so với gi&aacute;o vi&ecirc;n.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư sư phạm giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Gia sư dạy k&egrave;m tại nh&agrave; l&agrave; sinh vi&ecirc;n những trường đại học danh tiếng c&oacute; điểm đầu v&agrave;o đại học cao.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư sư phạm giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Phương ph&aacute;p giảng dạy khoa học, c&aacute;ch truyền tải kiến thức dễ hiểu.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư sư phạm giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Gia sư th&acirc;n thiện, gần gũi, năng động, nhiệt t&igrave;nh v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với từng học sinh.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: center;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư sư phạm giỏi" src="http://giasuhathanh.edu.vn/upload/files/lua-chon-giao-vien-hay-sinh-vien-gia-su-tai-nha-cho-con-2.jpeg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: 343px; border: 0px; width: 600px;" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Hạn chế:</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư sư phạm giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Chưa c&oacute; nhiều kinh nghiệm giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho học sinh, khả năng năm bắt t&acirc;m l&yacute; học sinh trong từng trường hợp c&ograve;n hạn chế.</span></p> <h3 style="box-sizing: border-box; margin: 25px 0px 15px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 400; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 18px; line-height: 24px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">3. Khi n&agrave;o n&ecirc;n t&igrave;m gia sư l&agrave; sinh vi&ecirc;n/gi&aacute;o vi&ecirc;n.</span></span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;">Việc t&igrave;m đội ngũ&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">gia sư dạy k&egrave;m cho con tại nh&agrave;</span>&nbsp;l&agrave; việc l&agrave;m cần thiết nhất l&agrave; khi hiện nay, hầu hết c&aacute;c bậc phụ huynh đều kh&aacute; bận rộn với c&ocirc;ng việc thường nhật kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thời gian học tập c&ugrave;ng con. Với nguồn lực gia sư l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n đang giảng dạy tại c&aacute;c trường học chuy&ecirc;n nghiệp học sinh vi&ecirc;n đang theo học tại c&aacute;c trường đại học danh tiếng chắc chắn sẽ gi&uacute;p con nắm chắc, chuy&ecirc;n s&acirc;u kiến thức từng bộ m&ocirc;n. V&agrave; t&ugrave;y v&agrave;o từng trường hợp cụ thể m&agrave; phụ huynh t&igrave;m gia sư th&iacute;ch hợp cho con.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Trường hợp n&ecirc;n t&igrave;m gia sư l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n:</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư sư phạm giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Con mất gốc kiến thức nền tảng trầm trọng.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư sư phạm giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Con kh&ocirc;ng t&igrave;m được phương ph&aacute;p học ph&ugrave; hợp, kh&ocirc;ng nắm bắt được chương tr&igrave;nh học.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư sư phạm giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Con chuẩn bị &ocirc;n luy&ecirc;n cho những kỳ thi quan trọng với mục ti&ecirc;u lớn tr&ecirc;n con đường học tập.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Trường hợp n&ecirc;n t&igrave;m gia sư l&agrave; sinh vi&ecirc;n:</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư sư phạm giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Con cảm thấy kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i, g&ograve; b&oacute; chịu &aacute;p lực khi học c&ugrave;ng gi&aacute;o vi&ecirc;n.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;"><img alt="gia sư sư phạm giỏi" src="/uploads/images/images/images-11.png" style="letter-spacing: 0.21px; width: 20px; height: 20px;" />&nbsp;Con lười học, kh&ocirc;ng t&igrave;m được hứng th&uacute; trong việc học.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;">T&oacute;m lại để<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;t&igrave;m kiếm gia sư</span>&nbsp;ph&ugrave; hợp nhất cho con phụ huynh cần nh&igrave;n v&agrave;o t&iacute;nh c&aacute;ch, t&igrave;nh h&igrave;nh học tập thực tế của con.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Trung t&acirc;m gia sư Uy t&iacute;n H&agrave; Nội&nbsp;</span>quy tụ đội ngũ&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">gia sư giỏi dạy k&egrave;m tại nh&agrave;</span>&nbsp;kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại c&aacute;c trường học chuy&ecirc;n nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội m&agrave; c&ograve;n sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học h&agrave;ng đầu với điểm thi đầu v&agrave;o cao đạt từ 25 điểm trở l&ecirc;n. Họ đều l&agrave; những người nhiệt t&igrave;nh, t&acirc;m huyết với từng học sinh sẽ hỗ trợ hết m&igrave;nh gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; những tiến bộ vượt bậc trong học tập. </span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box;">H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với Trung t&acirc;m gia sư Uy t&iacute;n H&agrave; Nội để được tư vấn cụ thể.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="font-weight: 700; letter-spacing: 0.21px; font-size: 16px;">TRUNG T&Acirc;M GIA SƯ UY T&Iacute;N H&Agrave; NỘI - GIA SƯ SƯ PHẠM CHẤT LƯỢNG CAO</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Hotline:&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, Verdana, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">0966 867 486</span></span></span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif;">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, Verdana, sans-serif;">0901 065 786</span></span></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Cơ sở 1:</span>&nbsp;số nh&agrave; 4 - Ng&otilde; 6 - H&agrave; Tr&igrave; 2 - H&agrave; Cầu - Quận H&agrave; Đ&ocirc;ng - H&agrave; Nội</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Cơ sở 2:</span>&nbsp;Số 35 - Ngh&aacute;ch 6 - Ng&otilde; 426 - Đường L&aacute;ng - Quận Đống Đa - H&agrave; Nội</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Cơ sở 3:&nbsp;</span>124 Đại La - Trương Định - Hai B&agrave; Trưng - H&agrave; Nội</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Cơ sở 4:</span>&nbsp;Số 16 H2, ng&otilde; 130 Xu&acirc;n Thủy, Cầu Giấy, H&agrave; Nội</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif, Tahoma; font-size: 14px; letter-spacing: 0.21px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Cơ sở 5:</span>&nbsp;Số 7, đường T&acirc;y Hồ, H&agrave; Nội</p>

Gọi ngay cho chúng tôi

0963023231

Bài viết được xem nhiều nhất